دسته پوشش اپوکسی کف شامل انواع ذیل است:

پرایمر اپوکسی کف
پوشش میانی اپوکسی کف
پرایمر اپوکسی آنتی استاتیک
پوشش اپوکسی کف آنتی داست
پوشش اپوکسی کف مقاوم مکانیکی
پوشش اپوکسی کف آنتی استاتیک
پوشش اپوکسی کف آنتی اسید

دیدگاه ها بسته شده است