دسته ضد زنگ های روغنی شامل انواع ذیل می باشد:

ضد زنگ اخرایی روغنی
ضد زنگ طوسی روغنی

دیدگاه ها بسته شده است