دسته رنگ های صنعتی فروشگاهی شامل انواع ذیل می باشد:

رنگ های جدولی
رنگ های سوله
رنگ های ترافیک
رنگ ها و آستری های اپوکسی
رزین اپوکسی

دیدگاه ها بسته شده است