تینر چیست و چه کاربردهایی دارد؟

تینر چیست و چه کاربردهایی دارد؟