ملات های مقاوم شیمیایی

دسته ملات های مقاوم شیمیایی شامل انواع ذیل است:

ملات مقاوم شیمیایی بر پایه رزین فوران
ملات مقاوم شیمیایی بر پایه سیلیکات پتاسیم
ملات مقاوم شیمیایی برپایه رزین وینیل استر
ملات مقاوم شیمیایی بر پایه رزین اپوکسی