دسته ملات های مقاوم شیمیایی شامل انواع ذیل است:

ملات مقاوم شیمیایی بر پایه رزین فوران
ملات مقاوم شیمیایی بر پایه سیلیکات پتاسیم
ملات مقاوم شیمیایی برپایه رزین وینیل استر
ملات مقاوم شیمیایی بر پایه رزین اپوکسی

دیدگاه ها بسته شده است