دسته رنگ های پلاستیک و نیم پلاستیک شامل انواع ذیل می باشد:

رنگ تماما پلاستیک
رنگ نیم پلاستیک 110
رنگ نیم پلاستیک سپیدار 1000
رنگ نیم پلاستیک 120
رنگ نیم پلاستیک سپیدار 2000
رنگ نیم پلاستیک سپیدار 2002
رنگ نیم پلاستیک 130

دیدگاه ها بسته شده است