دسته رنگ های وینیلی شامل انواع ذیل است:

آستر واش پرایمر
رنگ میانی وینیلی
رنگ رویه وینیلی
پوشش وینیل استر (Glass Flake)

دیدگاه ها بسته شده است