رنگ های مهندسی خاص

دسته رنگ های مهندسی خاص شامل انواع ذیل است:

آستر عامل چسبندگی قطعات پلیمری
رنگهای رسانای الکتریکی