دسته رنگ های روغنی شامل انواع ذیل می باشد:

رنگ روغنی براق
رنگ روغنی مات
رنگ روغنی نیمه براق
رنگ روغنی نیمه براق سپیدار
رنگ روغنی مات سپیدار

دیدگاه ها بسته شده است