آسترها و رنگ های اپوکسی پلی آمید

آسترها و رنگ های اپوکسی پلی آمید

زینک ریچ اپوکسی

اين محصول بصورت دو جزیی جزئی شامل رزين اپوکسی،هاردنر پلی آميد طراحی گرديده و بدليل دارا بودن پودر روی در فيلم خشک، سطح فلز را به روش حفاظت کاتدی در برابر عوامل خورنده محافظت می نمايد.

اين آستر از سرعت خشک شدن مناسبی برخوردار بوده و با طيف وسيعی از رنگ های ميانی و رويه سازگار می باشد، استفاده از اين آستر بروی سطوح غوطه ور در آب نيز مقدور می باشد.اعمال اين آستر به همراه رنگ های آلکيدی بدليل بروز بريده صابونی شدن توصيه نمی گردد.

اين گروه از آسترها و رنگ ها برپايه رزين اپوکسی پلی آمید و هاردنر پلی آميد طراحی گردیده است و دارای ويژگيهايی از قبيل مقاومت سايشی، مقاومت در برابر مواد شيميايی، حلالها، قدرت چسبندگی بالا، سختی بالا و ضربه پذيری مناسب می باشند.

جهت حصول خواص ضدخوردگی، مقاومت شيميايی و امکان مجاورت اين پوشش با شرايط متفاوت جوی و همچنين چسبندگی بالا به سطوح فلزی و سازگاری با سيستم های مختلف جهت لايه های بعدی مانند اپوکسی و پلی يورتان در انواع صنايع مورد استفاده می باشد.

اين محصول برپايه رزين اپوکسی و هاردنر پلی آميد با پيگمنت کرومات روی طراحی گرديده است، برخورداری از اين پيگمنت و حصول خواص ضدخوردگی بالا، امکان مجاورت اين پوشش با شرايط اتمسفری و غوطه وری را فراهم نموده است.

اين پرايمر قابليت سازگاری با رنگهای دوجزئی و يک جزئی را بعنوان لايه بعدی داشته و در برابر ترشحات آب و مواد شيميايی، اسيدی و قليايی متوسط مقاوم می باشد.

اين محصول برپايه رزين اپوکسی و هاردنر پلی آميد با پيگمنت فسفات روی طراحی گرديده است. برخورداری از اين پيگمنت و حصول خواص ضدخوردگی بالا امکان مجاورت اين پوشش با شرايط اتمسفری و غوطه وری را فراهم نموده است.

اين پرايمر قابليت سازگاری با رنگهای دوجزئی و يک جزئی را بعنوان لايه بعدی داشته و با توجه به عدم وجود سرنج و کرومات اين محصول غيرسمی بوده و در برابر ترشحات آب و مواد شيميايی مقاوم می باشد.

اين رنگ برپايه رزين اپوکسی و هاردنر پلی آميد طراحی گرديده است. از ويژگی های آن می توان به درصد جامد حجمی مناسب بمنظور لايه حد واسط آستر و رنگ رويه جهت افزايش ضخامت ، طول عمر و مقاومت بيشتر رنگ در برابر عوامل جوی و بهبود خواص فيزيکی، مکانيکی و شيميايی سيستم اشاره کرد

اين محصول برپايه رزين اپوکسی و هاردنر پلی آميد طراحی گرديده و قابليت کاربرد بعنوان لايه ميانی را دارا می باشد، چسبندگی اين رنگ بروی آسترهای غنی از روی اپوکسی بسيار بالا بوده و در شرايط جوی و غوطه وری در آب مقاومت مناسبی دارد. رنگ MIO اپوکسی با مقاومت سايشی و ضربه پذيری مناسب دارای مقاومت مطلوب در محيط های صنعتی و شيميايی می باشد. با توجه به دارا بودن پودر MIO و ساختار ورقه ای آن مقاومت زيادی در مقابل نفوذ يون و رطوبت از خود نشان می دهد که باعث طول عمر سازه های فلزی در طولانی مدت می باشد.

اين رنگ برپايه رزين اپوکسی و هاردنر پلی آميد طراحی گرديده است. اين رنگ دارای درصد جامد حجمی مناسب تری نسبت به رنگ های ميانی اپوکسی معمولی می باشد و بمنظور لايه حدوسط آستر و رنگ رويه جهت افزايش ضخامت، طول عمر و مقاومت بيشتر رنگ در برابر عوامل جوی و بهبود خواص فيزيکی، مکانيکی و شيميايی سيستم رنگ نام برد، با توجه به امکان استفاده از اين رنگ بروی آستری های دو جزئی از آن بعنوان لايه زيرين رنگهای رويه اپوکسی پلی اورتان کروکائوچو، وينيلی و… نيز بهره برده می شود.

اين رنگ برپايه رزين اپوکسی و هاردنر پلی آميد طراحی گرديده است. چسبندگی بالا، مقاومت مناسب در برابر مواد شيميايی و حلالها، مقاومت بالا در برابر آب و شرايط مرطوب، مقاومت سايشی و ضربه ای بالا از امتيازات اين رنگ می باشد، با توجه به عدم مقاومت در برابر UV ، استفاده از اين رنگ به عنوان لايه نهايی و در معرض تابش نور خورشيد توصيه نمی گردد.

اين رنگ برپايه رزين اپوکسی و هاردنر پلی آميد طراحی گرديده است. چسبندگی بالا، مقاومت مناسب در برابر مواد شيميايی و حلالها، مقاومت بالا در برابر آب و شرايط مرطوب، مقاومت سايشی و ضربه ای بالا از امتيازات اين رنگ می باشد، با توجه به عدم مقاومت در برابر UV ، استفاده از اين رنگ به عنوان لايه نهايی و در معرض تابش نور خورشيد توصيه نمی گردد.

این محصول دارای درصد جامد حجمی بالاتری نسبت به رنگهای معمولی میباشد. چسبندگی بالا ، مقاومت مناسب در برابر مواد شیمیایی و حلالها، مقاومت بالا در برابر آب و شرایط مرطوب و مقاومت سایشی و ضربه ای بالا از امتیازات این رنگ میباشد ، بااتوجه به عدم مقاومت در برابر UV استفاده از این رنگ به عنوان لایه ی نهایی و در معرض تابش نور خورشید توصیه نمیگردد.

 جهت اطلاع از قیمت رنگ اپوکسی مقاله زیر را بخوانید

قیمت رنگ اپوکسی پلی آمید دو جزئی در بازار | عوامل موثر بر قیمت این رنگ پرکاربرد را بشناسید