دسته رنگ های آکریلیک پایه آب شامل انواع ذیل می باشد:

رنگ آکریلیک نیمه براق
رنگ آکریلیک مات
رنگ آکریلیک سپیدار 101
رنگ آکریلیک سپیدار 202
رنگ آکریلیک آریا پرایمین
رنگ آکریلیک جدولی

دیدگاه ها بسته شده است