دسته رزین و لاک ها شامل انواع ذیل است:

رزین اپوکسی پلی آمین
لاک اپوکسی پلی آمین
لاک اپوکسی پلی آمید
لاک پلی یورتان OH 18
لاک پلی یورتان OH 27
لاک پلی یورتان OH 45
لاک آکریلیک

دیدگاه ها بسته شده است