رزین و لاک ها

دسته رزین و لاک ها شامل انواع ذیل است:

رزین اپوکسی پلی آمین
لاک اپوکسی پلی آمین
لاک اپوکسی پلی آمید
لاک پلی یورتان OH 18
لاک پلی یورتان OH 27
لاک پلی یورتان OH 45
لاک آکریلیک