فاز 2 کارخانه آريا سطح تهران با حضور جمع کثيری از مسئولان ارشد استان مرکزی در تاريخ 93/11/21 افتتاح گرديد.

در اين مراسم که با حضور جناب آقای مهندس عاشوری (معاونت استانداری استان مرکزی)، جناب آقای مهندس کردی( فرماندار شهرستان زرنديه)، جناب آقای مهندس زاوشی (رياست سازمان صنعت و معدن و تجارت استان مرکزی)، جناب آقای مهندس تفرشی(شهردار شهر مأمونيه) و ساير مسئولان ارشد استان مرکزی انجام پذيرفت، فاز 2 خط توليد رنگ ها و پوشش های صنعتی مورد بهره برداری قرارگرفت.

عدم استفاده از تسهيلات بانکی، ايجاد خط توليد مدرن و مجهز، تجهيز آزمايشگاهی کامل، پيداسازی مديريت تضمين کيفيت، بومی سازی محصولات وارداتی و دانش محور بودن شرکت رنگ آريا، تحسين مدعوين و مسئولين را برانگيخت.
پس از ترسيم خط مشیء شرکت آريا سطح تهران (رنگ آريا) توسط مدير عامل مجموعه، مسئولين استان در سخنرانی خويش، افق روشنی برای آينده اين شرکت پيش بينی نموده و از انتقال واحدهای توليدی اين مجموعه به استان مرکزی ابراز خرسندی نموند.

لازم به توضيح است ظرفيت اسمی خط توليد فوق 13100 تن رنگ و پوشش های صنعتی – تخصصی در سال می باشد.

 1 (34) 1 (87) 1 (92) 1 (123) b38c83a3f69526225ce59f5119500c649db96353 1 (18)