News - افتتاح فاز سوم مجموعه رنگ آریا پارس

صنایع رنگ آریا پارس بمنظور توسعه کمی و کیفی تولیدات خویش با افتتاح فاز سوم طرح و توسعه خویش و اضافه
نمودن سالن تولیدی در ابتدای سال 0011 همچنان در مسیر رشد و شکوفایی گام بر می دارد.

افتتاح این فاز که با حضور جمعی از مسئولین استانی همراه بود نوید بخش ایجاد امکان تولید محصولات جدید و پاسخی

به نیاز بازار می باشد.

طراحی طرح از جمله سازه ، خطوط تولید مدرن ، بسته بندی مکانیزه و پایپینگ انتقال سیالات و… همگی طی دو سال

گذشته توسط مدیران کارخانه انجام و با همکاری پیمانکاران مجرب اجرایی گردید

طبق اظهارات مدیریت کارخانه رنگ آریا پارس ، افتتاح این فاز ضمن افزایش 01درصدیر توان تولیدات به ارتقا تنوع

محصولات این مجموعه نیز کمک خواهد نمود.

نقطه قوت این طرح ، توسعه فازهای
R&V و تحقیق و توسعه محصول در مسیر بومی سازی محصولات تخصصی رنگ
و پوشش میباشد.

در خاتمه مدیریت کارخانه نوید طراحی و اجرا طرحهای توسعه چهارم و پنجم را طی سالهای آتی بمنظور حضور در بازارهای

بین المللی و صادرات را با پرسنل و مشتریان این مجموعه صنعتی در میان گذاشت.