دسته FRP لاینینگ شامل انواع ذیل ایت:

FRP لاینینگ بر پایه رزین های وینیل استر
FRP لاینینگ بر پایه رزین اپوکسی
سایر لاینینگ ها

دیدگاه ها بسته شده است