چرا کنترل دما هنگام اسپری کردن رنگ اهمیت دارد؟

چرا کنترل دما هنگام اسپری کردن رنگ اهمیت دارد؟