کفپوش های اپوکسی

دسته کفپوش های اپوکسی شامل انواع ذیل است:

کفپوش اپوکسی آنتی داست
کفپوش اپوکسی مقاوم مکانیکی
کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک
کفپوش اپوکسی آنتی اسکید
کفپوش اپوکسی آنتی اسید