چه نوع رنگی را برای رنگ سقف انتخاب کنیم؟

چه نوع رنگی را برای رنگ سقف انتخاب کنیم؟