چطور فلز زنگ زده را رنگ کنیم؟

چطور فلز زنگ زده را رنگ کنیم؟