پرایمر رنگ چیست؟

استفاده از پرایمر رنگ چه کمکی به پروژه شما می‌کند؟