رسانه - ارتباط بین قیمت کفپوش‌های اپوکسی با انواع و طرح‌های آن‌ها

آنتی‌باکتریال بودن کفپوش در تعیین قیمت‌ آن تاثیر دارد