قلم مو یا غلطک رنگ؟ کدام ابزار رنگ مناسب کار شماست؟

قلم مو یا غلطک رنگ؟ کدام ابزار رنگ مناسب کار شماست؟