عایق های رطوبتی بر پایه آب

عایق های رطوبتی بر پایه آب
کد محصول: 0565

این محصول با رزین اکریلیک و اتر بیس و PAVC و پیگمنت های رنگی و معدنی با ادتیو‌های خاص فرموله گردیده است

و از چسبندگی و انعطاف پذیری فوق العاده ای بر روی سطوح فلزی و انواع کاشی ضد اسید و سرامیک و سطوح سیمانی

و بتونی برخوردار می باشد و از آن جهت آب بندی سطوح قید شده استفاده می گردد. این ماستیک را در دمای بالا نگهداری

می‌نمایند و زمان اعمال آن باید دمای بین 10 درجه تا 40 درجه سانتیگراد باشد.

1.تعداد اجزا : يک جزئی
2.براقيت : مات
3.دانسيته gr/cm3 : 5/0 ± 2/1
4.فام : بيشتر در فام های سفيد، کرم
5.شکل ظاهری : مايع غليظ با ويسکوزيته بالا
6.مکانيزم خشک شدن : تبخير حلال
7.درصد جامد حجمی : 2 ± 45
8.خشک شدن کامل : 4 روز
1.خشک شدن عمقی : 24 ساعت
2.خشک شدن سطحی :4  ساعت
3.دمای سطح : 25 درجه سانتيگراد
4.نوع تينر : آب
5.دوره انبار داری : 12 ماه
6.زمان ژل شدن : ندارد
7.نقطه اشتعال : ندارد

آماده سازی سطح :

سطح مورد نظر سطح مورد نظر که غالباً سطوح معدنی می‌باشد بايد از هرگونه آلودگی عاری گردد که به همين

منظور می توان از روشهايی همچون اعمال فشار باد، شستشو با شوينده ها و تينرها بهره برد. بمنظور حصول

چسبندگی بالاتر روی سطوح مورد اعمال بايستی ذرات شن، گرد و غبار و قطعات سيمانی و آسفالت خرد و سست شده را از روی سطوح برداشته شود.

شرايط محيط رنگ آميزی :
بهترين درجه حرارت محيط و سطح کار حين رنگ آميزی بين 40-10 درجه سانتيگراد می باشد. دمای محيط هنگام رنگ آميزی بايستی حداقل 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد تا از تشکيل قطرات آب روی سطح جلوگيری شود.

روش اعمال:
محل هايی که قرار است از اين عايق استفاده شود بايد عاری از هرگونه آلودگی گرد و غبار و چربی باشد سپس عايق را مناسب با هر قسمتی با کاردک مخصوص اعمال نمائيد. توجه داشته باشيد در زمان اعمال دمای محيط و دمای سطح عايق کاری نبايد کمتر از Ċ 10 باشد بعد از اعمال ابزارکار خود را می توان با آب شستشو داده و تميز نمود.

تجهيزات رنگ آميزی :
–    اسپری بدون هوا (Air Less) با قطر نازل  inch 015/0-013/0
–    اسپری هوا (conventional) با قطر نازل mm 2-5/1 و فشار 5-3 اتمسفر
–    قلم مو و غلطک

نکات ايمنی :
–    توصيه می گردد از استنشاق مداوم بخارات حلال اين رنگ در فضاهای بسته خودداری نموده و حتی الامکان از لوازم ايمنی مناسب استفاده و در صورت تماس با پوست و چشم با آب زياد شستشو گردد.
–    اين رنگ اشتعال زا بوده و بايستی از حرارت، جرقه و شعله دورنگه داشته شود.

عایق های رطوبتی بر پایه آب