روکش زینک ریچ به چه معناست؟

روکش زینک ریچ حاوی درصد بالایی از گرد روی است که در تماس مستقیم با استیل با قربانی کردن خود عمل می کند. روکش زینک ریچ برای جلوگیری از خوردگی سطوح استیل و افزایش طول عمر آن ها به کار می رود. روکش های زینک ریچ از فلزات حفاظت کاتدی می کنند مانند آبکاری سرد فلزات.
در بیشتر صنایع روکش زینک ریچ برای جلوگیری از خوردگی زیر لایه های استیل به کار می رود. این روکش ها در بزرگ راه ها و زیرساخت ها استفاده می شوند و در صنعت و وسابل نقلیه کاربرد دارند.

توضیحاتی درباره ضد فرسودگی روکش زینک ریچ

روکش های زینک ریچ حفاظت کاتدی دارند، در حالی که رنگ های عادی با ایجاد حفاظ ضد نفوذ آب بین فلز و رطوبت هوا باعث حفاظت می شوند. سلول کاتدی استیل را با قربانی کردن روی محافظت می کند. همچنین روکش های روی از سطح حفاظت بازدارنده می کنند.
هرچند روکش زینک ریچ به عنوان روکش مستقل به کار می رود، اما اغلب همراه رنگ یا اپوکسی به عنوان روکش روی سطح استفاده می شود. این آستر زیر روکشی از اپوکسی یا یورتان، یک لایه به صورت پشتیبان یا اضافه برای جلوگیری از خوردگی استیل فراهم می کند.

دو نوع روکش روی وجود دارد:
• غیر ارگانیک: روکش های غیر ارگانیک روی باید با اسپری کردن به کار می روند. وقتی روکش روی سطح استفاده نمی شود، روکش های غیر ارگانیک روی نسبت به روکش های ارگانیک روی که برای رویه سطح به کار نمی روند محافظت بهتری دارند.
• ارگانیک: روکش های ارگانیک روی معمولاً با برس، غلطک یا اسپری به کار می روند. وقتی به عنوان روکش رویه سطح به کار نمی روند به خوبی آستر غیر ارگانیک از استیل محافظت نمی کنند. برای روکش رویه سطح، روکش های ارگانیک روی به اندازه روکش های غیر ارگانیک محافظت می کنند. روکش های ارگانیک روی می توانند آستر روی یورتان عمل آمده با رطوبت باشند، که به راحتی در سطح به کار می روند.