رنگ کلروکائوچو

این گروه از رنگ ها بر پایه رزین های کلرو کائوچو، به همراه پیگمنت های مختلف مثل سرنج، فسفات و زینک فرموله گردیده اند. مقاومت بالای خوردگی، شیمیایی، رطوبتی و سایشی و همچنین، چسبندگی بالا، سرعت خنک شدن مناسب و ثبات برق از خواص قابل توجه این محصولات می باشد.

این گروه شامل موارد ذیل است:
– پرایمر زینک فسفات کلرو کائوچو؛ کد: ۵۶۱۷
– پرایمر سرنج کلرو کائوچو؛ کد: ۵۶۱۲
– رنگ میانی کلرو کائوچو؛ کد: ۵۶۲۵
– رنگ رویه کلرو کائوچو؛ کد: ۵۶۵۴
– رنگ استخری بر پایه کلرو کائوچو؛ کد: ۱-۵۴۵۵