رنگ ها و آسترهای اپوکسی

دسته رنگ ها و آسترهای اپوکسی شامل انواع ذیل است:

  1. رنگ های اپوکسی پلی آمید
  2. رنگ های اپوکسی پلی آمین
  3. رنگ های اپوکسی فنولیک
  4. رنگ های کولتار اپوکسی
  5. رنگ های اپوکسی مخصوص آب آشامیدنی

آریا سطح تهران را در شبکه های اجتماعی و مرورگرها دنبال بفرمایید.