دسته رنگ ها و آسترهای اپوکسی شامل انواع ذیل است:

رنگ های اپوکسی پلی آمید
رنگ های اپوکسی پلی آمین
رنگ های اپوکسی فنولیک
رنگ های کولتار اپوکسی
رنگ های اپوکسی مخصوص آب آشامیدنی

دیدگاه ها بسته شده است