رنگ های پلی یورتان

دسته رنگ های پلی یورتان شامل انواع ذیل است:

رنگ پلی یورتان مات
رنگ پلی یورتان نیمه مات
رنگ پلی یورتان نیمه براق
رنگ پلی یورتان براق
رنگ پلی یورتان هایگلس