رنگ های ترافیکی

دسته رنگ های ترافیکی شامل انواع ذیل است:

  1. رنگ ترافیک آکریلیک ترموپلاست تک جزیی
  2. رنگ ترافیک آکریلیک دو جزیی
  3. رنگ استخری بر پایه رزین آکریلیک
  4. رنگ استخری بر پایه رزین وینیل
  5. رنگ استخری بر پایه کلروکائوچو
  6. رنگ های جدولی

آریا سطح تهران را در شبکه های اجتماعی و مرورگرها دنبال بفرمایید.