از چه رنگی برای رنگ بدنه هواپیما استفاده می‌شود؟

از چه رنگی برای رنگ بدنه هواپیما استفاده می‌شود؟