دسته تینر و زیرکارها شامل انواع ذیل است:

تینر فوری 10000
تینر فوری 20000
زیرکار حلال آب

دیدگاه ها بسته شده است