ترکیبات آلی فرار VOC

ترکیبات شیمیایی فرار هنگام رنگ زدن سطوح از رنگ جدا شده و در هوا پخش می‌شود.