انواع رنگ های اپوکسی

گروه اول: رنگ های اپوکسی
این گروه از رنگ ها با ساختار پلی آمین و پلی آمید دارای ویژگی هایی از قبیل مقاومت سایشی، مقاومت در برابر مواد شیمیایی، حلال ها، تینر ها، قدرت چسبندگی بالا، سختی بالا و ضربه پذیری مناسب می باشد.
انواع رنگ های اپوکسی:
پرایمر اپوکسی پلی آمید؛ کد: 2110
پرایمر اپوکسی ضد خوردگی (IPS)؛ کد: 2111
پرایمر زینک ریچ اپوکسی دو جزئی؛ کد: 2115
پرایمر زینک ریچ اپوکسی سه جزئی؛ کد: 2115
پرایمر زینک فسفات اپوکسی؛ کد: 2117
پرایمر زینک کرومات اپوکسی؛ کد: 2118
پرایمر اکسید آهن اپوکسی پلی آمید؛ کد: 2113
رنگ میانی اپوکسی پلی آمید؛ کد: 2124
رنگ میانی اپوکسی پلی آمید HB؛ کد: 1-2124
رنگ میانی اپوکسی پلی آمید MIO HB؛ کد: 2127
رنگ میانی اپوکسی پلی آمید MIO؛ کد: 2127
رنگ رویه اپوکسی پلی آمید براق؛ کد: 2151
رنگ رویه اپوکسی پلی آمید نیمه مات؛ کد: 2154
رنگ رویه اپوکسی پلی آمید مات؛ کد: 2155
رنگ رویه اپوکسی پلی آمید (مخصوص آب آشامیدنی)؛ کد: 2-2152
رنگ میانی اپوکسی پلی آمید (مخصوص آب آشامیدنی)؛ کد: 2-2124
رنگ رویه کولتار اپوکسی پلی آمید؛ کد: 2156
رنگ رویه اپوکسی پلی آمین؛ کد: 1-2252
رنگ میانی اپوکسی پلی آمین؛ کد: 1-2224
رنگ رویه اپوکسی پلی آمین (مخصوص آب آشامیدنی)؛ کد: 2-2252
رنگ میانی اپوکسی پلی آمین (مخصوص آب آشامیدنی)؛ کد: 2-2224
رنگ رویه اپوکسی پلی آمین Glass Flake؛ کد: 2258
رنگ رویه اپوکسی فنولیک؛ کد: 2352
پرایمر اپوکسی فنولیک؛ کد: 2315
رنگ اپوکسی استر هوا خشک؛ کد: 2852