رنگ های مقاوم حرارتی

دسته رنگ های مقاوم حرارتی شامل انواع ذیل است:

رنگ رویه سیلیکونی نسوز 250 درجه
رنگ رویه سیلیکونی نسوز 450 درجه
رنگ رویه سیلیکونی نسوز 6000 درجه
رنگ رویه سیلیکونی نسوز 650 درجه با تحمل شوک 800 درجه