ملات‌های مقاوم شيميايی

ملات‌های مقاوم شيميايی

گروه یازدهم: ملات‌های مقاوم شیمیایی
این ملات ها معمولاً بر پایه رزین سیلیکات پتاسیم، رزین فوران و رزین های اپوکسی خاص و رزین های وینیل استر، جهت محیط هایی که دارای شرایط اسیدی و قلیایی بالایی هستند، استفاده می گردد. از این محصولات در انواع صنایع لبنی، پتروشیمی ها، نیروگاه ها، به دلیل رفع مشکلات خوردگی در مقابل عوامل اسیدی و قلیایی قوی، استفاده می شود.

این گروه شامل موارد ذیل است:

ملات‌های مقاوم شيميايی