ملاتهای مقاوم شيميايی

گروه یازدهم: ملات های مقاوم شیمیایی
این ملات ها معمولاً بر پایه رزین سیلیکات پتاسیم، رزین فوران و رزین های اپوکسی خاص و رزین های وینیل استر، جهت محیط هایی که دارای شرایط اسیدی و قلیایی بالایی هستند، استفاده می گردد. از این محصولات در انواع صنایع لبنی، پتروشیمی ها، نیروگاه ها، به دلیل رفع مشکلات خوردگی در مقابل عوامل اسیدی و قلیایی قوی، استفاده می شود.

این گروه شامل موارد ذیل است:
ملات های مقاوم شیمیایی بر پایه رزین اپوکسی (EP)؛ کد: 2340
ملات فوران (ملات های مقاوم شیمیایی بر پایه فوران (FU))؛ کد: 9600
ملات های مقاوم شیمیایی بر پایه سیلیکات پتاسیم (WG)؛ کد: 9500
ملات های مقاوم شیمیایی بر پایه رزین وینیل استر (VE)؛ کد: 4540