رنگ های اپوکسی فنولیک

دسته رنگ های اپوکسی فنولیک شامل انواع ذیل است:

آستر اپوکسی فنولیک
رویه اپوکسی فنولیک