دسته رنگ های اپوکسی فنولیک شامل انواع ذیل است:

آستر اپوکسی فنولیک
رویه اپوکسی فنولیک

دیدگاه ها بسته شده است