رنگ های آکریلیک

دسته رنگ های آکریلیک شامل انواع ذیل است:

رنگ اکریلیک پایه آّب
رنگ آکریلیک تکسچر پایه آب
رنگ آکریلیک مخصوص نما
سیلر آکریلیک پایه آب
کیلر آکریلیک پایه آب
بتونه آکریلیک چند جانبه