رنگ های آکریلیک

دسته رنگ های آکریلیک شامل انواع ذیل است:

  • رنگ اکریلیک پایه آّب
  • رنگ آکریلیک تکسچر پایه آب
  • رنگ آکریلیک مخصوص نما
  • سیلر آکریلیک پایه آب
  • کیلر آکریلیک پایه آب
  • بتونه آکریلیک چند جانبه

آریا سطح تهران را در شبکه های اجتماعی و مرورگرها دنبال بفرمایید.