انتخاب رنگ خانه

از رنگ‌های یک خانواده برای اتاق‌های کنار هم استفاده کنید.