رنگ ترافیکی

رنگ ترافیکی تاریخچه:   اولین بار در سال ۱۹۱۱ در ایالت میشیگان آمریکا رنگ به عنوان خط کشی و کنترل ترافیک خیابانها مورد استفاده واقع گردید، در حالیکه قبل از آن با قرار دادن سنگهای سفیدی در وسط خیابان بدین منظور تامین می گردید. کاربرد رنگهای ترافیکی در دهه ۱۹۲۰ با افزایش فزاینده تعداد اتومبیل…