آیا می‌توان از آستر اپوکسی به روی سطوح زنگ زده استفاده کرد؟

آیا می‌توان از آستر اپوکسی به روی سطوح زنگ زده استفاده کرد؟