رسانه - secret-neutralizing-nasty

قوطی‌های خالی رنگ را با سایر زباله‌ها یکجا نریزید.

قوطی‌های خالی رنگ را با سایر زباله‌ها یکجا نریزید.