میز اپوکسی

میز اپوکسی از جمله کارهای هنری ترکیبی اپوکسی و چوب است که محبوبیت بسیاری در سراسر جهان پیدا کرده است.