لاینینگ های ضد اسیدی

لاینینگ های ضد اسیدی

Anti Acid Linings (لاینینگ های ضد اسیدی)، علی الخصوص لاینیگ مخازن، با رزین اپوکسی و FRP (در مخازن، خنثی سازی پساب، میکسرها، حوضچه ها و بطور کلی محیط های درگیر با مواد خورنده یا بخارات اسیدی و قلیایی بکار گرفته می شود) که با استفاده از مواد پلیمری مختلف و با توجه به نیاز کارفرما تعریف می گردد.

از سیستم لاینینگ های ضد اسیدی براحتی می توان در سطوح فلزی اعم از مخازن فلزی لوله ها و شیرهای مدفون با اشکال مختلف هندسی بهره برد.
کاربرد های این سیستم عبارتست از:

  1. انواع رزین های وینیل استر جهت سیستم های FRP و لاینینگ های ضد اسید
  2. رزین های اپوکسی با هاردنرهای  آروماتیک جهت لاینینگ و پوشش های حفاظت شیمیایی