رسانه - difference-between-primer-and-sealer

رنگ زدن بعد از سیلر

رنگ مورد نظرتان را از بین انواع رنگ‌ها انتخاب کنید و به راحتی وسیله چوبی خود را رنگ بزنید.