رنگ آمیزی با قلم مو را از گوشه‌ها آغاز کنید. ابتدا گوشه دیوار یا نقاط نزدیک به چارچوب‌ها را رنگ بزنید.

قلم رنگ را خیلی به دیوار فشار ندهید و آن را راحت در دستانتان بگیرید.