رنگ ترافیک آکریلیک ترمو پلاست

رنگ ترافیک آکریلیک ترمو پلاست

رنگ ترافیک آکریلیک ترمو پلاست بر پایه رزین اکریلیک ترمو پلاست و بر اساس شرایط محیطی کشور فرموله گردیده است. چسبندگی  مقاومت سایشی و سرعت خشک شدن بالای این رنگ بر روی سطوح سیمانی و آسفالت قابل توجه می باشد.
این رنگ دارای رنگدانه ها و پر کننده هایی با بازتاب نور در حد مناسب می باشد که نتیجتاً از این محصول در خط کشی جاده ها، پارکینگ ها، باند فرودگاه و به طور کلی در مسیرهای تردد استفاده می گردد.

آماده سازی سطح :
سطح مورد نظر سطح مورد نظر که غالباً آسفالت و بتون می باشد بايد از هرگونه آلودگی عاری گردد که به همين منظور می توان از روشهايی همچون اعمال فشار باد، شستشو با شوينده ها و تينرها بهره برد. بمنظور حصول چسبندگی بالاتر روی سطوح آسفالت و سيمان بايستی ذرات شن، گرد و غبار و قطعات سيمانی و آسفالت خرد و سست شده را از روی سطوح برداشته شود.
شرايط محيط رنگ آميزی :
بهترين درجه حرارت محيط و سطح کار حين رنگ آميزی بين 40-10 درجه سانتيگراد می باشد. دمای محيط هنگام رنگ آميزی بايستی حداقل 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد تا از تشکيل قطرات آب روی سطح جلوگيری شود.
روش اعمال رنگ :
رنگ بخوبی ميکس شده و به آن تينر افزوده تا به ويسکوزيته مناسب برسد. در حين اعمال، رنگ داخل مخزن مکرراً ميکس و با تنظيم مناسب فاصله نازل با سطح، پاشش انجام شود.
تجهيزات رنگ آميزی :
–    اسپری بدون هوا (Air Less) با قطر نازل 0.013-0.015 inch
–    اسپری هوا (conventional) با قطر نازل mm 1.5-2 و فشار 5-3 اتمسفر
–    اسپری توسط اتومبيل های رنگپاش جاده ها
نکات ايمنی :
–    توصيه می گردد از استنشاق مداوم بخارات حلال اين رنگ در فضاهای بسته خودداری نموده و حتی الامکان از لوازم ايمنی مناسب استفاده و در صورت تماس با پوست و چشم با آب زياد شستشو گردد.
–    اين رنگ اشتعال زا بوده و بايستی از حرارت، جرقه و شعله دورنگه داشته شود.

بازگشت به بالا